آدرس : گلستان - کردکوی - ناحیه صنعتی امام خمینی -  قطعه 31

تلفن : 42-34303438-017

نمابر : 34303443-017

پست الکترونیک : 

tavoni.ardzahedi@gmail.com

saman_zahedi37@yahoo.com