آرد نول

ویژگی محصول : میزان رطوبت (حداکثر) : 14/2 درصد استخراج : کمتر از 69 پروتئین : 10-7 گلوتن مرطوب : 27-20 موارد استفاده : مصارف صنعتی و صنفی

0 ریال